Regulamin konkursu Wypisz Wymaluj

I. Postanowienia ogólne:

 1. Projekt „Wypisz Wymaluj” ma charakter rewitalizacyjno-resocjalizacyjny. Ma na celu stworzenie murali literackich na wybranej ścianie budynku w poznańskiej dzielnicy Kobylepole/Antoninek oraz integrację lokalnej społeczności, przy udziale młodzieży z zakładu poprawczego.
 2. Projekt „Wypisz Wymaluj” włączony jest do  pilotażowego programu regrantingowego, finansowanego przez Urząd Miasta Poznania przy wsparciu: operatora projektu Kolektywu 1a, a także realizowany w ramach akcji ,,maluję z przystankiem Folwarczna”, z pomocą Stowarzyszenia  Przystanek Folwarczna i Koła Naukowego Studentów Architektury  Politechniki Poznańskiej.
 3. W ramach projektu organizowany jest konkurs na najlepszy tekst będący bazą muralu literackiego, który trwa od  17 listopada
  do 9 grudnia 2014 roku.

 II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Kobylegopola/Antoninka oraz  wychowanków Zakładu Poprawczego przy  ul. Wągrowskiej 9 w Poznaniu.
 2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła odzwierciedlającego charakter dzielnicy Kobylepole lub Antoninka.
 3. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które w terminie od 17-28 listopada 2014 roku prześlą na adres mailowy mural.wypiszwymaluj@gmail.com konkursowe hasło oraz przestrzegają ustaleń regulaminu.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej do 18. roku życia.
 5. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz zespoły.
  W przypadku zespołów należy wybrać lidera grupy.
 6. Tekst może zawierać maksymalnie 20 słów.
 7. Wszelkie teksty zawierające słowa wulgarne, obraźliwe, naruszające godność osobistą zostaną wycofane z udziału w konkursie.
 8. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać  maksymalnie dwie propozycje tekstu.
 9. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, jury bierze  pod uwagę hasło, które wcześniej zostało przesłane na adres mailowy. Decydująca  jest, w takim przypadku, data wpłynięcia hasła na podany adres mailowy.
 10. Projekt hasła zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany.

 III. Zasady przyznawania nagród:

 1. Po nadesłaniu prac konkursowych do dnia 28 listopada 2014 roku, odbędzie się weryfikacja nadesłanych prac.  Prace spełniające wymogi regulaminu zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.
 2. W dniach 1-8 grudnia 2014 roku odbędzie się otwarte głosowanie
  na najlepsze hasło na stronie oraz facebooku Stowarzyszenia ,,Przystanek Folwarczna”.
 3. 9 grudnia listopada 2014 roku spośród haseł biorących udział w konkursie zostanie wybranych 10 prac z największą liczbą głosów (5 haseł dla Kobylegopola, 5 dla Antoninka)
 4. Każdy z 10 laureatów otrzyma  upominek oraz nagrodę w postaci dwudniowych warsztatów prowadzonych przez specjalistę od street artu, które odbędą się w dniach 12-13 grudnia 2014 roku w miejscu dogodnym dla uczestników.
 5. Program warsztatów:
  1 dzień – przedstawienie podstawowych form i technik murali;
  2 dzień – wykonywanie projektów muralu literackiego, spośród, których w wewnętrznym głosowaniu zostanie wybrany najlepszy przeznaczony do realizacji.
  Termin realizacji : wiosna 2015 roku

IV. Prawa autorskie i dane osobowe:

 1. W Konkursie mogą brać udział propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników.
 2. Z chwilą  zgłoszenia propozycji pracy do konkursu  Uczestnik konkursu  wyraża zgodę  na korzystanie z tej pracy dla celów konkursowych.
 3. Dane osobowe przekazane przez Uczestników konkursu będą  przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie   danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik  konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

 V. Postanowienia końcowe:

 1. Treść Regulaminu dostępna jest u Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w   konkursie,  a  także do przerwania  konkursu lub jego zakończenia  bez  dokonania  wyboru   zwycięskiego hasła w każdym  momencie,  bez podawania przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów biorących udział w zajęciach warsztatowych.
 3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

Projekt finansowany ze środków Miasta Poznania:

Organizator i patronat medialny:

 

Uczestnicy:

 • Gimnazjum nr 22, ul. Leszka
 • Szkoła Podstawowa nr 55, ul.Szpaków 
 • POZNAN BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL 
 • Prywatna szkoła Anglojęzyczna,  ul. Darzyborska 1A 
 • Dwujęzyczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,  ul. Piwana 1